רשימת קיצורי מקלדת

תקנון

תקנון וכללים להסדרת התנהלות האקדמיה הצעירה

הגדרות

(1) בוגרי האקדמיה הצעירה - חברי עבר של האקדמיה הצעירה.

(2) האסיפה הכללית – האסיפה הכללית של האקדמיה הצעירה, כאמור בסעיף 7.

(3) האקדמיה הלאומית – האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

(4) האקדמיה הצעירה – האקדמיה הצעירה הישראלית.

(5) ועדת חברים – וועדה לגיבוש רשימת המועמדים לחברות באקדמיה הצעירה, כאמור בסעיף 5.

(6) חוקרים - מדענים במגוון תחומי הידע.

1. הקמה

בזאת נוסדה האקדמיה הישראלית הצעירה, הפועלת במסגרת האקדמיה הלאומית. האקדמיה הצעירה תהנה מעצמאות בניהול ענייניה, לרבות בהתייחס לתכני פעילותה האקדמית, ולא תפוקח על ידי גוף כלשהו של האקדמיה הלאומית, למעט ועדת הביקורת כמפורט בסעיף 13, אולם תפעל תוך התייעצות עם נשיא/ת האקדמיה הלאומית. האקדמיה הצעירה, תתנהל בהתאם לכללי המינהל הציבורי המקובלים. חברות באקדמיה הצעירה אינה מבטיחה בעתיד חברות באקדמיה הלאומית.

2. יעדים

האקדמיה הצעירה תפעל לקידום היעדים הבאים:

(1) קידום הקשר בין המערכת האקדמית הישראלית לבין קובעי המדיניות והחברה הישראלית:

· יצירת ערוץ להשתתפות פעילה בפיתוח מדיניות מדע.

· עידוד קשרי גומלין עם גופי תקשורת.

· פיתוח הקשר בין האקדמיה הישראלית והקהילה.

· מתן במה להבעת עמדות בנושאים מדעיים בעלי חשיבות לאומית ובין-לאומית.

(2) קידום מעמד המדענים הצעירים בישראל:

· עידוד קבוצות הסובלות כיום מתת ייצוג ובכלל זה נשים ובני מיעוטים;

· קידום המדע כקריירה נבחרת בקרב צעירים;

· זיהוי בעיות והסרת חסמים העומדים בפני פעילות מחקרית של מדענים צעירים בישראל;

· זיהוי מנהיגי הדור הבא של עולם המדע.

(3) קידום יכולות מדעיות:

· קידום המדע כמנוע לפיתוח כלכלי.

· בניית יכולת למחקר מדעי.
 
(4) התמודדות עם בעיות בעלות חשיבות לאומית ובינלאומית:
 

· טיפוח הקשר ושיתוף הפעולה בין חוקרים צעירים מתחומי דעת שונים.

· עידוד וטיפוח מחקרים משותפים ושיתוף פעולה עם חוקרים צעירים בעולם.

· עידוד הממשלה, קרנות מחקר וארגונים פילנתרופים ואחרים לתעל משאבים לפרויקטים נבחרים.

(5) כל יעד ומטרה אחרים אשר מעסיקים חוקרים צעירים, ואשר האסיפה הכללית תחליט לקדמם.

3. חברות

א. חברי וחברות האקדמיה הצעירה למדעים יהיו אנשי מדע מצטיינים מהשורה הראשונה והבולטים בתחומם.

ב. החל משנת 2017 מספר החברים באקדמיה הצעירה לא יעלה על 30. יש לשאוף כי הרכב חברי האקדמיה הצעירה ישקף איזון דיסציפלינארי (מדעים מדויקים, מדעי החיים, מדעי הרוח, מדעי החברה), וכן יעניק ייצוג הולם לאוכלוסייה ולקהילה המדעית בישראל, והכל בכפיפות לעקרון המצוינות.

ג. מדי שנה ייבחרו עד 10 חברים לאקדמיה הצעירה.

ד. חברי האקדמיה הצעירה ייבחרו לכהונה אחת בת ארבע שנים.

ה. על אף האמור בסעיף (ד),ניתן יהיה להאריך בשנה את חברותם של עשרה מבין החברים בהרכב הראשוני של האקדמיה, על מנת ליצור רצף של מספר סביר של חברי אקדמיה צעירה. הצעה על הארכה כזו תידון בוועדת החברים, ותובא לאישור באסיפה הכללית בה נבחרים חברים חדשים.

ו. לכל חברי האקדמיה הצעירה זכות הצבעה שווה באסיפה הכללית בכל עניין.

4. הצעת מועמדים

א. בעלי התפקידים הרשאים להציע מועמדים לחברות באקדמיה הצעירה הם:

(1) חברי האקדמיה הצעירה ובוגריה (לא יותר ממועמד אחד כל אחד);

(2) חברי האקדמיה הלאומית (לא יותר ממועמד אחד כל אחד);

(3) רקטורים של האוניברסיטאות בישראל (לא יותר מארבעה מועמדים, מהם לא יותר משני גברים ולא יותר משתי נשים)

(4) מוסדות רלוונטיים אחרים שיאושרו על ידי וועדת החברים.

ב. אמות המידה ותנאי הכשירות למינוי הן כדלקמן:

(1) לאקדמיה הצעירה ימונו טובי החוקרים בכל תחומי המדע. הקריטריונים המנחים לבחינה יהיו הצטיינות מחקרית חריגה ומוכחת, ומחויבות לפעול לקידום המדע והמחקר בישראל.

(2) גיל המועמד/ת ביום 1 בינואר האחרון שלפני הבחירה יהיה נמוך מ-45

(3) עיקר עיסוקו המדעי של המועמד הוא בישראל.

5. בחירת מועמדים:

א. האסיפה הכללית תבחר מדי שנה ועדת חברים בת לפחות חמישה חברים, שתפקידה לגבש רשימת מועמדים סופית לחברות באקדמיה הצעירה. ההרכב של חברי ועדת החברים ישקף את מגוון הדיסציפלינות באקדמיה הצעירה.

ב. מסמכי המועמדות יכללו קורות חיים, רשימת פרסומים, נייר עמדה קצר מאת המועמד שיכלול הצהרת כוונות לגבי פעילותה של האקדמיה הצעירה ופעילותו במסגרתה, ועד שני מכתבי המלצה. על פי שיקול דעתה תוכל ועדת החברים לראיין את המועמדים או את חלקם.

ג. ועדת החברים תעביר את רשימת המועמדים ליושבי ראש החטיבות של האקדמיה הלאומית בבקשה לחוות דעתם. כמו כן תוכל הוועדה להתייעץ עם חברים אחרים באקדמיה הצעירה. לאחר קיום הליכי ההיוועצות כאמור, תוחזר הרשימה לוועדת החברים.

ד. ועדת החברים תעביר לכלל חברי האקדמיה הצעירה, עד שבוע לפני קיום האסיפה הכללית, את רשימת המועמדים הסופית - שמספרם עד כפליים ממספר החברים שניתן לבחור באותה שנה. באסיפה הכללית יוצג כל מועמד מרשימה זו על-ידי ועדת החברים.

ה. ועדת החברים תשאף לכך שרשימת המועמדים הסופית תהיה מאוזנת דיסציפלינרית, ותייצג באופן הולם את האוכלוסייה והקהילה המדעית בישראל. זאת, בכפוף לעקרון המצוינות.

ו. האסיפה הכללית תבחר חברים חדשים מתוך רשימת המועמדים הסופית בהתאם לכללים הבאים:

(1) הבחירה תהיה חשאית;

(2) המניין החוקי לקיום הצבעה לבחירת חברים הוא נוכחות פיסית של 60% נוכחים פיזית מבין חברי האקדמיה הצעירה שנמצאים בארץ.

(3) חברים שאינם נוכחים פיזית במקום הדיון יוכלו להצביע בסבב הצבעה אם הם השתתפו באמצעים אלקטרוניים בשלב הצגת המועמדים ובדיונים שקדמו לאותו סבב. השתתפות אלקטרונית משמעה השתתפות באמצעים אלקטרונים קוליים, כגון טלפון או סקייפ, באופן המאפשר למשתתף לשמוע את שנאמר בדיון ולהשמיע את עמדותיו במהלך הדיון.

(4) הליך הבחירה:

הבחירה תיערך בסבבים. בכל סבב הצבעה ייבחרו שני המועמדים אשר קיבלו את הניקוד הגבוה ביותר באותו סבב, על פי הפירוט שלהלן. אחרי גילוי שמותיהם של שני הנבחרים, ייערך סבב הצבעה לשני המועמדים הבאים, וכך הלאה.

בכל סבב תיערך הבחירה באופן הבא: כל משתתף יציין את שלושת המועמדים בהם בחר מקרב המועמדים שנותרו ברשימה, וידרגם. על כל דירוג ראשון יקבל מועמד 3 נקודות. על כל דירוג שני, יקבל מועמד 2 נקודות. על כל דירוג שלישי, יקבל מועמד נקודה. המועמדים שייבחרו בכל סבב יהיו המועמדים שזכו למירב הנקודות.

במקרה של שוויון בסיבוב בין המועמד השני והשלישי, או הראשון, השני והשלישי, ייבחרו כל השלושה באותו סיבוב. במקרה של שוויון בין השני, השלישי, והרביעי (או יותר), לא ייבחר איש מהם באותו סיבוב. במקרה של שוויון בין הראשון-שני-שלישי-רביעי (או יותר), לא ייבחר איש מהם באותו סיבוב.

בסיבוב האחרון, אם ייוותר רק עוד מקום אחד ייבחר רק המועמד שבאותו סיבוב יקבל את מירב הנקודות.

לאסיפה הכללית תהיה הסמכות להחליט על חריגה מהליך זה במקרה של מבוי סתום שלא יאפשר להגיע למספר החברים הנדרש.

ז. חברותו של חבר חדש תתחיל ביום בחירתו.

6. סיום כהונה

חברי האקדמיה הצעירה יסיימו את כהונתם לאחר ארבע שנות פעילות למעט באחד משני המקרים החריגים הבאים:

(1) עם הגשה של הודעת פרישה מנומקת בכתב, על ידי החבר המבקש לפרוש.

(2) עם החלטה ברוב של 75% מהחברים באקדמיה על פקיעת החברות, בשל התנהגות פסולה שאיננה הולמת חבר/ת אקדמיה.

7. אסיפה כללית

א. האסיפה הכללית תשמש כגוף העליון לקבלת החלטות באקדמיה הצעירה. האסיפה הכללית תהא רשאית, בכפוף להוראות התקנון, לקבל החלטות בכל הנושאים אשר נוגעים לאקדמיה הצעירה.

ב. האסיפה הכללית תורכב מכל חברי האקדמיה הצעירה.

ג. כינוס האסיפה הכללית:

(1) האסיפה הכללית תתכנס לפחות אחת לשנה (להלן: "אסיפה כללית רגילה"). מועד האסיפה הכללית ייקבע על ידי הוועד המנהל, ומיקומה יהיה בבית האקדמיה הלאומית, אלא אם קבע הוועד המנהל אחרת.

(2) הוועד המנהל רשאי לכנס אסיפה כללית מדי פעם ובהתאם לצורך.

(3) הודעה אודות כינוס אסיפה כללית רגילה תישלח בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל לפחות חודש טרם מועד האסיפה. סדר היום של האסיפה ישלח לפחות שבוע לפני מועד קיומה.

(4) הוועד המנהל רשאי לכנס אספה כללית שלא מן המניין לפי שיקול דעתו, והוא חייב לכנסה על פי בקשה בכתב של לפחות 1/3 מבין החברים. הוועד המנהל רשאי להחליט כי אסיפה שלא מן המניין תתכנס באופן וירטואלי, בכל דרך שתבטיח את תקינות הליך ההצבעה, ובלבד שנעשו הסידורים הדרושים כדי שהחברים שאינם נוכחים באופן פיסי באסיפה יוכלו להשתתף בה באמצעות ועידת וידיאו או ועידת אודיו, בהן יוכלו לעקוב אחרי הדברים הנאמרים באסיפה, להשמיע את דעתם ולהצביע בהצבעות.

ד. על הצעות החברים לדיון באסיפה הכללית להיות מוגשות ליושב/ת ראש האסיפה (כמוגדר בסעיף 8 שלהלן) לפחות שבוע לפני מועד ההתכנסות, ולהיכלל בסדר יומה של האסיפה. הוועד המנהל רשאי להעלות הצעות נוספות לסדר היום.

ה. האסיפה הכללית תקבע את סדרי ניהולה ככל שסדרים אלה לא נקבעו בתקנון זה.

ו. באספה הכללית הרגילה

(1) יימסר דוח הוועד המנהל היוצא על פעילות האקדמיה הצעירה בשנה שחלפה והתוכנית לשנה הבאה;

(2) רו"ח האקדמיה הצעירה ימסור דיווח על הדוחות הכספיים, אשר הועברו לפני האסיפה לבחינת וועדת הביקורת של האקדמיה הלאומית;

(3) יימסר דוח של כל אחת מהועדות היוצאות;

(4) הדוחות הכספיים יועמדו לאישור האסיפה הכללית;

(5) יאושר תקציב העבודה לשנה החדשה;

(6) ייבחרו חברי הוועד המנהל וועדת חברים, ובלבד שמי שנבחר נתן מראש את הסכמתו לכך.

ז. בנוסף האסיפה הכללית הרגילה רשאית לעסוק בעניינים להלן:

(1) בחירת חברים חדשים לאקדמיה הצעירה בהצבעה חשאית כאמור בסעיף 5.

(2) שינוי התקנון של האקדמיה הצעירה על-פי רוב מיוחס של 3\2 מהמשתתפים, בתנאי שלפחות 50% מחברי האקדמיה הנמצאים בארץ השתתפו בהצבעה.

(3) קביעת תקנות להסדרת פעילותם של גופים ונושאי משרה של האקדמיה הצעירה.

(4) בחירת חברים לוועד המנהל, כמפורט בסעיף 10.

(5) קביעת כללים לגיבוש רשימת מועמדים שיעמדו לבחירה לאקדמיה הצעירה בעתיד.

(6) קבלת כל החלטה נוספת הנדרשת לקידום מטרות האקדמיה הצעירה ויעדיה בהתאם להוראות התקנון.

(7) הוצאה לפועל של כל סמכות אחרת הנובעת מהתקנון.

ח. האסיפה הכללית תוכל לקבל החלטות המחייבות את האקדמיה הצעירה רק בתנאי שלפחות מחצית חברי האקדמיה הצעירה הנמצאים בישראל בעת הישיבה ישתתפו בישיבה, אלא אם נקבע בתקנון מניין חוקי אחר להחלטה.

ט. אלא אם נקבע אחרת מפורשות בתקנון, האסיפה הכללית תכריע ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה. נעדרים לא ייכללו במניין הקולות. במקרה של שוויון קולות, תיערך הצבעה חוזרת. במקרה של שוויון קולות נוסף, ההכרעה תינתן ליושב/ת ראש האקדמיה הצעירה.

י. ההחלטות של האסיפה הכללית יתועדו בפרוטוקול.

יא. האסיפה הכללית תנוהל על ידי יושב/ת ראש האקדמיה הצעירה, ובהיעדרו/ה האסיפה תבחר יושב/ת ראש שינהל את הישיבה.

8. יושב/ת הראש

א. באסיפה כללית בה נבחר הוועד המנהל, תבחר האסיפה הכללית גם ביושב/ת הראש של האקדמיה הצעירה.

ב. יושב/ת הראש ינהל/תנהל את האסיפות הכלליות ואת ישיבות הוועד המנהל.

ג. יושב/ת הראש ת/ייצג את האקדמיה הצעירה וי/תפקח על תפקוד הצוות המנהלי.

ד. יושב/ת הראש ת/ימסור למועצת האקדמיה הלאומית דיווח כספי וניהולי על פעולות האקדמיה הצעירה אחת לשנה, כפי שמקובל במוסדות האקדמיה הלאומית.

ה. אם פרש/ה יושב/ת הראש מהתפקיד טרם סוף הכהונה, יבחר הוועד המנהל באחד או באחת מחבריו כממלא/ת מקום יושב/ת הראש עד למועד תום הכהונה המקורי.

9. הוועד המנהל

א. בכפוף להוראות התקנון ולהחלטות האסיפה הכללית, על הוועד המנהל לנקוט ביוזמות ובפעולות הנדרשות להשגת מטרות האקדמיה הצעירה.

ב. הוועד המנהל יורכב משלוש/ה חברים/ות, כולל יושב/ת הראש, תוך שאיפה לגיוון דיסציפלינרי בין מדעי הרוח, החברה והטבע (כאשר האחרון כולל בין השאר את מדעי החיים, ההנדסה והרפואה). חברים אלו ייבחרו על ידי האסיפה הכללית.

ג. הוועד המנהל אחראי על פיתוח תוכנית אסטרטגית עבור האקדמיה הצעירה, ויישא באחריות כוללת לתוכניות האקדמיה הצעירה ופעולותיה.

ד. הוועד המנהל רשאי לממש את מלוא הסמכויות בנושאי ניהול האקדמיה הצעירה, למעט הסמכויות הנתונות לאסיפה הכללית וליושב/ת הראש.

ה. הוועד המנהל יהיה אחראי במיוחד על הנושאים הבאים:

(1) קביעת מועד האסיפה הכללית ומיקומה;

(2) הכנת סדר היום לאסיפה הכללית;

(3) יישום ההחלטות שהתקבלו על ידי האסיפה הכללית;

(4) הקצאת מימון לפעילויות האקדמיה הצעירה;

(5) ריכוז תוכניות ופעילויות, אישורן ותקצובן;

(6) אישור כי ההוצאות בפועל תואמות את התקציב המקורי;

(7) פרסום הצהרות ודוחות בשם האקדמיה הצעירה;

(8) קשר עם האקדמיה הלאומית;

(9) פיקוח על פעילות הוועדות השונות;

ו. בחירת חברים זמניים לוועד המנהל אם התפנו תפקידים אלו לפני תום תקופת כהונתם, וזאת עד לבחירת חברים קבועים על ידי האסיפה הכללית הקרובה. בחירת החברים הזמניים תבוצע על ידי הוועד המנהל בהרכבו החסר, לאחר קבלת הסכמתם לבחירה.

ז. הוועד המנהל רשאי להקים וועדה קבועה או ועדות אד-הוק וכן רשאי למנות מזכיר/ה, גזבר/ית ובעלי תפקידים נוספים די הצורך בכדי למלא אחר משימותיו, ולטפל בנושאים שבתחום סמכותו.

ח. הוועד המנהל אחראי על הכנת תקציב פעולה ועל הגשתו לאישור האספה הכללית. כמו כן, אחראי הוועד המנהל על ניהול התקציב. הוועד המנהל ימסור לאסיפה הכללית דיווח שנתי אודות ההכנסות וההוצאות הכספיות לשנה שחלפה.

ט. היות שהאקדמיה הצעירה איננה תאגיד משפטי, וכל עוד היא לא תתאגד, היא איננה רשאית לפתוח ולנהל חשבון בנק בשמה. על כן, הוועד המנהל של האקדמיה הצעירה יגבש דפוסי פעולה כספיים מוסכמים עם האקדמיה הלאומית, בה יתנהלו הכספים שיועדו לאקדמיה הצעירה, ותביא אותם לאישור האסיפה הכללית של האקדמיה הצעירה. כל התחייבות בעלת השלכה כספית של ממלאי תפקידים מטעם האקדמיה הצעירה ובשמה תובא, אפוא, לאישור מוקדם של האקדמיה הלאומית בהתאם לדפוסי הפעולה האמורים.

י. הוועד המנהל יקבל החלטות על פי החלטת רוב רגיל של החברים המשתתפים בהצבעה, אשר יכולה להיערך גם באמצעים אלקטרוניים. חברים שנעדרים ואינם משתתפים בקבלת ההחלטות באמצעים אלקטרוניים לא ייספרו קולותיהם במניין הקולות. בפרקי הזמן שבין פגישות הוועדה, הצבעות יוכלו להיערך באמצעות הדואר האלקטרוני, שיחות ועידה או אמצעים וירטואליים אחרים. בהצבעה באמצעות הדואר האלקטרוני, אי שליחת הודעת תשובה שקולה להיעדרות מן ההצבעה.

יא. החלטות הוועד המנהל יתועדו בפרוטוקול ויהיו זמינות לעיון חברי האקדמיה הצעירה.

10. נהלים לבחירת יושב/ת הראש והוועד המנהל

א. כל חבר/ה באקדמיה הצעירה רשאי/ת להציג את מועמדותו/ה ליושב/ת ראש או לחבר/ה בוועד המנהל.

ב. בחירות ליושב הראש ולוועד המנהל ייערכו בהצבעה חשאית במהלך האסיפה הכללית הרגילה.

ג. יושב/ת הראש ושאר חברי הוועד המנהל ימונו לכהונה בת שנה עד לאסיפה הכללית הרגילה העוקבת. ניתן להיבחר מחדש לחברות בוועד המנהל עד שלוש פעמים. לתפקיד יושב הראש לא ניתן להיבחר ליותר משתי כהונות.

ד. המועמד/ת שיקבל/שתקבל את רוב הקולות מבין המצביעים בישיבה ייבחר/תיבחר ליושב/ת ראש. במקרה בו אף מועמד/ת לא יזכה/תזכה ברוב קולות בסיבוב ההצבעה הראשון, יתקיים סיבוב הצבעה נוסף בין שני המועמדים שזכו במירב הקולות בסבב ההצבעה הראשון.

ה. לאחר בחירת יושב/ת הראש, יבחרו לוועד המנהל שני חברים נוספים אשר יזכו למירב הקולות.

ו. במקרה בו שני מועמדים או יותר קיבלו אותו מספר קולות בהצבעה, ואמורים להיבחר רק אחד מהם או כמה מהם, אזי יערך סיבוב הצבעה נוסף בין המועמדים אלו בלבד.

ז. האסיפה הכללית רשאית לקבוע תקנות בחירות מפורטות יותר.

11. ועדת גיוס משאבים

הוועדה תפעל לאיתור ולגיוס מקורות מימון ומשאבים אחרים הדרושים לכלל פעילויות האקדמיה הצעירה. גיוס הכספים יהיה בתיאום עם האקדמיה הלאומית. גיוס כספים מגופים עסקיים יתבצע בתנאי שלא ידרשו מן האקדמיה הצעירה או מן האקדמיה הלאומית חסויות כלשהן.

א. כל גיוס ממקור שלמטרת רווח מצריך את אישור הוועד המנהל ומועצת האקדמיה.

ב. בוועדת גיוס משאבים יכהנו שלוש/ה חברים/ות.

12. חברות בוועדת גיוס משאבים ובוועדת חברים

א. כל חבר/ה באקדמיה הצעירה רשאי/ת להציג את מועמדותו/ה לכל אחת מהוועדות.

ב. בחירות לוועדות אלו ייערכו בהצבעה חשאית במהלך הישיבה השנתית של האסיפה הכללית.

ג. חברי הוועדות ימונו לכהונה בת שנה עד לאסיפה הכללית הרגילה העוקבת. ניתן להיבחר לוועדות מחדש.

ד. לוועדות יבחרו מי שיזכו במרב הקולות.

ה. במקרה בו שני מועמדים או יותר קיבלו אותו מספר קולות בהצבעה, ואמורים להיבחר רק אחד מהם או כמה מהם, אזי יערך סיבוב הצבעה נוסף בין המועמדים אלו בלבד.

13. ביקורת

א. התנהלות האקדמיה הצעירה תבוקר על ידי ועדת הביקורת של האקדמיה הלאומית.

ב. האקדמיה הצעירה תעמיד מבעוד מועד ולפי דרישת ועדת הביקורת של האקדמיה הלאומית את כל ספריה ורישומיה לרשות ועדת הביקורת לשם ביצוע תפקידה.

 
14. שונות

חבר/ת האקדמיה לא ת/ישתתף בדיון ובהצבעה בהליך בו עומד/ת לבחירה קרוב/ת משפחה של אותו/ה חבר/ה.
לעניין זה קרוב משפחה הוא - בן או בת זוג, לרבות ידועים בציבור, בן, בת, אח, אחות, גיס-גיסה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חתן, כלה, בן דוד, בת דוד, בן דודה, בת דודה לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת.